Video: Kia Shine f. Young Dro + Maino, “Checkin’ My Fresh”